گروه علوم اجتماعی متوسطه مراغه
گروه های آموزشی - رضا فرمانی - مدرس گروه علوم اجتماعی دوره متوسطه 
قالب وبلاگ

بسمه تعالی                             نام ونام خانوادگی .....................................

  سؤالات امتحان درس : علوم اجتماعی پیش دانشگاهی   رشته: ادبیات و علوم انسانی   تعداد صفحه: 3                                                                                                                                                              

 تاریخ امتحان:23 / 2/88   مدت امتحان: 75 دقیقه     نیمسال دوم 88-87     مراغه- پیش دانشگاهی خواجه نصیر       

 1- به سؤالات زیر پاسخ کوتاه                                                                                    بارم    دهید:                                                                                                                              1

 الف- معمولاً زمانی شکل می گیرد که طرفین گفت و گو، ارزش ها و باورهای مشترکی داشته باشند ................................

 ب- مهم ترین هدف بورژواها در زندگی چه بود؟..................................................................................................

 ج- اگر کشوری از مقررات سازمان ملل متحد تخطی نماید چه نهادی با آن برخورد می کند؟...........................................

د- به چه دوره ای از تاریخ اروپا دوره ی تاریک می گویند؟....................................................................................

 2- در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید:                                                                                                                                          1

 الف- در واحدهای فئودالی و عشیره ای،....................... شکل ساده ای داشت و اغلب خودبسنده بود.

 ب- ....................... با داعیه ی بازگشت به دوره ی طلایی روم، نگاهی منفی به مسیحیت داشت.

 ج- اولین جنگی که در آن از سلاح هسته ای استفاده شده ............................. بود.

 د- ......................... شرکت هایی اند که با مشارکت افراد حقیقی و حقوقی از کشورهای مختلف شکل می گیرند.

 3- کدام یک از عبارات زیر،صحیح و کدام یک غلط می باشد؟                                                                                             5/1

 1-بعد از جنگ جهانی دوم در عرصه جهانی کشورها به سه بلوک تقسیم شده بودند.    ص               غ

 2- حفظ موجودیت به عنوان یکی از اهداف اساسی (درجه اول) هر جامعه محسوب می شود.    ص                   غ

 3-در سند امیت ملی آمریکا اتحادیه اروپا و روسیه به عنوان رقیب مطرح شده است.                ص                    غ

 4- سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد(فائو) یکی از ارکان تشکیلات اصلی سازمان ملل است. ص                   غ

 5- طرفداران جهانی شدن اقتصاد استدلال می کنند که اقتصادها دیگر در حد مرزهای اصلی نمی توانند رشد کنند.  ص         غ

 6- ادغام ایران در نظام جهانی از زمانی آغاز شد که حکام ایرانی، شرایط تجارت تعرفه ای را پذیرفتند.      ص                  غ

 4- گزینه صحیح را انتخاب کنید:                                                                                                                                  1

الف- اوج دوره ای از کشمکش های طولانی بین حکومت های اروپایی .................... بود.

1- جنگ های صد ساله         ۲- جنگ جهانی اول    ج- جنگ جهانی دوم         د- گزینه 2و3

 ب- نام دیگر «اقتصاد پسا سرمایه داری و پسا صنعتی» چیست؟

1- اقتصاد تجاری         2- اقتصاد آهنی          3- اقتصاد روان         4- اقتصاد اطلاعاتی

                                                                             « ادامه ی سؤالات در صفحه ی دوم»

                                                                           

« صفحه ی دوم »                                                                                                                                بارم

 ج- سرکرده ی نظام جهانی در قرن 19 میلادی کدام کشور بود؟  

1- انگلستان                          2- آمریکا                3- روسیه                4- فرانسه

 4- کدام یک از گزینه های زیر مربوط به جهان گشایی اروپایی ها است؟

1- ثروت صرف رشد صنعت شد                                   2- ثروت صرف کاخ سازی شد

3- به کشور های دیگر لشکرکشی گسترده نظامی کردند.  4- این واحد ها بطور عمده خودبسنده بودند. 

 5- در رأس هر یک از واحدهای اجتماعی زیر چه کسانی قرار داشتند؟                                                                                                             75                                                                      

 

              نوع واحد اجتماعی                       

                رئیس

1- عشیره ای

 2- امپراتوری

 3- فئودالی

1-............................

2..........................

3- .............................

                                 

                                                     « به سؤالات زیر پاسخ کامل دهید»

 6- دولت - ملت را تعریف   کنید.                                                                    1                      

...................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................

 7- اقداماتی را که شورای امنیت می تواند علیه اعضایی که صلح بین المللی را به خطر می اندازند انجام دهد بنویسید؟                                                                                          1

....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

 8- از نظر مک لوهان مفهوم دهکده ی جهانی را بنویسید؟                                                                                                    1

 .....................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 9- دو نظریه مربوط به «تهاجم فرهنگی و آمریکایی شدن» را با یکدیگر مقایسه نمایید؟                                                            1

......................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................

                                                                              « ادامه ی سؤالات در صفحه ی سوم»

 « صفحه ی سوم »                                                                                                                      بارم

 10- منبع عمده ی ثروت و قدرت در جهان کنونی چیست؟                                                                                                 5/.

 ...................................................................................................................................................................

 11- استدلال های آمریکا در جریان حمله به عراق را بنویسید؟                                                                                         5/1

 ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

 12- در زمینه ی پرونده ی هسته ی ایران راهبردهای کوتاه مدت وبلند مدت آمریکا چگونه است؟توضیح دهید.                               1

 ....................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

 13- دیپلماسی را تعریف کنید.                                                                                                                                       1

 ...................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

 14- اقدامات کشورهای مرکز (آمریکا) برای محدود کردن انقلاب اسلامی ایران را بنویسید؟ ( 4 مورد )                                        1                                                      

 1-........................................................................۲-.........................................................

3-................................................................۴-.....................................................................

 15- برنامه های توسعه ی ایران در طول دوره ی اجرا با چه چالش هایی مواجه بوده است؟                                                    75/.

 1-........................................... 2-................................3-................................................

                                                                                                                                                   

                                                                                           جمع نمره          15

                                                    « موفق و شادکام باشید»فرمانی

[ یکشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۸۹ ] [ 19:14 ] [ رضا فرمانی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.